Eierskapskontroll er en gjennomgang av forvaltningen av kommunene sine eierinteressene i selskap som er organisert som AS, interkommunale selskap (IKS) eller liknende.

Målet er å vurdere om de som forvalter kommunen sine eierinteresser i selskapet, utfører dette i samsvar med kommunestyret eller bystyret sine vedtak og forutsetninger.

Selskapskontrollen kan i tillegg til den obligatoriske eierskapskontrollen, utvides med en mer omfattende forvaltningsrevisjon.

Vi er gitt en vid innsynsrett i de selskapene som er kommunalt eller fylkeskommunalt heleid.