Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.

Formålet med forvaltningsrevisjon er å:

  • gi styringsinformasjon
  • være et verktøy for kontroll
  • bidra til læring og forbedring av kommunens virksomhet

Det er kontrollutvalget i kommunen som bestiller en forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i kommunens plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal bygge på en risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og av virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med analysen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon gjennomføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk og Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon RSK 001.

Du finner våre rapporter her.