Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.

Vi ser blant annet på om ressursbruk og virkemiddel er effektive for å nå de mål som er satt på området og om regelverk blir etterlevd.

Målet med forvaltningsrevisjonen er å etterprøve måten offentlige tiltak er iverksatt, og å se på hvilke virkninger tiltakene har hatt.

Forvaltningsrevisjon skal bidra til en bedre og mer effektiv forvaltning.