Regnskapsrevisjon er å kontrollere og bekrefte at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler, og at det er i samsvar med lover, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Vår revisjon gjennomføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk.

Vi kontrollerer også at tallene i årsregnskapet er i overenstemmelse med endelig budsjett og at eventuelle vesentlige avvik er forklart i årsrapporten.

Vi vurderer og om ledelsen har sørget for tilstrekkelig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, og at det er etablert en god økonomisk intern kontroll.